home company products services support news careers contact us

Warunki wymagane do ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu na Doradcę Podatkowego:

 

 osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu obowiązane są, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (jest on ogłaszany na stronach Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/doradca-podatkowy/egzamin-na-doradce-podatkowego

złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) oraz odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia.

Opłata za egzamin wynosi 900 zł. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

O dopuszczeniu i terminie egzaminu oraz dokumentach jakie trzeba posiadać w dniu egzaminu (dowód osobisty lub paszport) kandydat powiadamiany jest odrębnym pismem

 

Egzamin pisemny na Doradcę Podatkowego  składa się z dwóch części:

 

1) testu obejmującego 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru z trzech odpowiedzi (trwa 100 minut)

2) sporządzeniu projektu wystąpienia w sprawie klienta do organu podatkowego lub sądu (trwa180 min.)

 


Gdy przyjdzie się na egzamin, sala jest otwarta i większość ludzi siada strategicznie, tak żeby ich nie było widać. To
nie ma sensu, bo po przyjściu Komisji wszyscy są wypraszani i następnie przepuszczani przez bramki, gdzie trzeba się wylegitymować.

 

Po napisaniu testu (zazwyczaj przed ustalonym czasem, bo 100 minut to naprawdę dużo czasu) następuje przerwa, jedni nerwowo palą papierosy inni przeglądają akty prawne i wzory pism. Poczym procedura przepuszczania przez bramki się powtarza i siada się znowu losowo. Zaczyna się pisanie pisma - można mieć ze sobą teksty aktów prawnych. Najlepiej mieć takie opracowane w formie
książkowej, nie wzbudzają podejrzeń (czasem są w nich wytłuszczone najważniejszy sens danego przepisu prawnego i chyba jest to dozwolone). Proszę wystrzegać się  wydrukowywanych np. z Lexa tekstów prawnych i składanie z niego segregatora. Jest to możliwe i tolerowane na egzaminie, ale Komisja z bacznością przeglądała takie segregatory w poszukiwaniu gotowców i kilka osób musiało opuścić egzamin z tego powodu.

Warto oczywiście najpierw napisać szkic dokumentu a potem przepisać na czysto, jest na to czas.

 

Do części ustnej egzaminu dopuszczani są kandydaci na doradców podatkowych, którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym część pisemną. Do zaliczenia tej części kandydaci mają rok kalendarzowy od zdania części pisemnej, przy czym jeśli nie uda się zdać do następnej próby muszą upłynąć co najmniej 3 miesiące (jeśli terminy się dobrze ułożą, a wy wykażecie się maksymalną charyzmą   i zaangażowaniem macie zatem nawet 4 podejścia do egzaminu...).

 

Egzamin odbywa się w terminach wyznaczonych przez Komisje (praktycznie w każdym miesiącu kalendarzowym) w Ministerstwie Finansów. Zadaniem kandydata jest odpowiedzieć na 10 wylosowanych pytań.

 

Z własnej praktyki radzę jak najlepiej wykorzystać czas na przygotowanie odpowiedzi, w czasie kiedy odpowiada osoba poprzedzająca. Jest się wtedy w osobnym pokoju. Jeśli potrafisz szybko robić krótkie streszczenie odpowiedzi to trzeba takie zrobić do jak największej ilości pytań. Jeśli dobrze to opracujesz i przed Komisją przedstawisz w dosłownie paru zdaniach kluczowe elementy odpowiedzi - to Komisja nie będzie przeszkadzać, tzn. zadawać dodatkowch pytań "pomocniczych".